Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2919
Title: Thực hiện pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Đặng, Quang Hưng
Advisor: Phan, Văn Rân
Keywords: Thực hiện;Pháp lệnh;Dân chủ;Xã;Phường;Thị trấn;Tam Nông;Phú Thọ
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 110 tr
Abstract: Luận văn hệ thống hóa một số vấn đề lý luận chung về dân chủ, dân chủ XHCN và dân chủ ở cơ sở; phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ thời gian qua; đề xuất những phương hướng, giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2919
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ĐẶNG QUANG HƯNG.pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.