Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2903
Title: Nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên ở đảng bộ quận Gò Vấp - thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Authors: Lê, Thị Hoa
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Năng lực;Đội ngũ;Tuyên truyền viên;Đảng bộ;Gò Vấp;Tp. Hồ Chí Minh
Issue Date: 2012
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.-117tr.
Abstract: Luận văn nhằm làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn việc nâng cao năng lực của ĐNTTV. Từ đó, đề xuất phương hướng và giải pháp nâng cao năng lực của ĐNTTV cña Đảng ở Quận Gò Vấp - Thµnh phè Hå ChÝ Minh hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2903
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Hoa.pdf1.05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.