Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2866
Title: Thực hiện chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Cao Văn Sinh
Advisor: TS. Nguyễn Quốc Văn
Keywords: Chính sách;Vay vốn;Sản xuất;Đồng bào dân tộc thiểu số;Khó khăn;Phú Thọ
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 110 tr
Abstract: Trên cơ sở làm rõ các vấn đề lý luận và thực trạng thực hiện chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào DTTSĐBKK ở tỉnh Phú Thọ, tác giả luận văn đề xuất một số quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn tỉnh Phú Thọ hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2866
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CAO VAN SINH.pdf1.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.