Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2864
Title: Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Đăng, Thị Thủy
Advisor: Mai, Đức Ngọc
Keywords: Giáo dục;Đạo đức cách mạng;Thanh niên;Phúc Thọ;Hà Nội
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 114 tr
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, phân tích, đánh giá thực trạng, giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội hiện nay; luận văn đề xuất các phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2864
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ĐĂNG THỊ THỦY.pdf1.1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.