Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2861
Title: Phương thức lãnh đạo của cấp ủy trong công ty cổ phần ngành xây dựng thuộc đảng bộ thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Đặng, Văn Khải
Advisor: Lê, Thị Hương
Keywords: Lãnh đạo;Cấp ủy;Công ti cổ phần;Xây dựng;Đảng bộ;Hà Nội
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 130 tr
Abstract: Trên cơ sở lý luận về phương thức lãnh đạo của Cấp ủy trong CTCP ngành Xây dựng hiện nay, đề xuất những phương hướng và giải pháp hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Cấp ủy trong CTCP ngành Xây dựng thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2861
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ĐẶNG VĂN KHẢI.pdf907.44 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.