Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2859
Title: Huyện ủy Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo chính quyền hiện nay
Authors: Phạm, Thái Hà
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Huyện ủy;Kì Anh;Hà Tĩnh;Lãnh đạo;Chính quyền
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 111 tr
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về Huyện ủy lãnh đạo chính quyền cấp huyện ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, luận văn đề xuất phương hướng, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy Kỳ Anh đối với chính quyền huyện trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2859
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PHẠM THÁI HÀ.pdf856.2 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.