Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2852
Title: Chất lượng công tác tư tưởng của đảng bộ huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay
Authors: Khúc, Thị Hải Yến
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Công tác tư tưởng;Chất lượng;Đảng bộ;Lục Nam;Bắc Giang
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 108 tr
Abstract: Luận văn xác định rõ những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến CTTT và chất lượng CTTT của Đảng và Đảng bộ huyện; Khảo sát, đánh giá thực trạng, nguyên nhân và một số kinh nghiệm về chất lượng CTTT của Đảng bộ huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; Vạch ra phương hướng, giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng CTTT của Đảng bộ huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2852
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KHÚC THỊ HẢI YẾN.pdf778.3 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.