Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2847
Title: Chất lượng công tác tư tưởng của đảng bộ huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Đinh, Minh Chuyên
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Công tác tư tưởng;Đảng bộ;Chất lượng;Tân Sơn;Phú Thọ
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 116 tr
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng CTTT của Đảng bộ huyện; Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng CTTT của Đảng bộ huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ; chỉ rõ nguyên nhân và một số vấn đề đặt ra hiện nay; Đề xuất những phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng CTTT của Đảng bộ huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2847
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ĐINH MINH CHUYÊN.pdf1.06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.