Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2845
Title: Chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang hiện nay
Authors: Nguyễn, Quang Thắng
Advisor: Lưu, Ngọc Tố Tâm
Keywords: Chất lượng;Hội đồng nhân dân;Bắc Giang
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 118 tr
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận về chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và thực trạng chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh ở Bắc Giang trong thời gian qua, luận văn hướng tới đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh Bắc Giang trong những năm tiếp theo.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2845
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Quang Thang.pdf1.06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.