Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2842
Title: Hiệu quả kinh tế của các chương trình xã hội hóa trên kênh VTV3
Authors: Lê, Thanh Phước
Advisor: Đặng, Thị Thu Hương
Keywords: Hiệu quả;Kinh tế;Chương trình;Xã hội hóa;Kênh truyền hình
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.-121tr.
Abstract: Thông qua việc khảo sát, nghiên cứu thực trạng hoạt động xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình tại kênh truyền hình VTV3, luận văn sẽ phân tích thành công và hạn chế của hoạt động xã hội hóa dưới bình diện kinh tế báo chí đối với đài truyền hình. Phân tích các số liệu doanh thu của các chương trình xã hội hóa ở các mức độ khác nhau để đưa ra một cách nhìn nhận chính xác hơn về hiệu quả cuẩ các chương trình đem lại dưới góc nhìn kinh tế. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các chương trình XHH trên kênh VTV3 nói riêng và các kênh của đài THVN nói chung, trong khi vẫn phải đảm bảo các yếu tố về chất lượng nội dung chương trình.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2842
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thanh Phuoc.pdf1.43 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.