Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2841
Title: Ký sự truyền hình dài kỳ của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Đỗ, Đức Thiện
Advisor: Tạ, Ngọc Tấn
Keywords: Kí sự;Truyền hình;Đài Truyền hình Tp. Hồ Chí Minh
Issue Date: 2013
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.-107tr.
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu tính chất và phương pháp sáng tạo để rút ra được những vấn đề lý luận cơ bản của ký sự truyền hình dài kỳ và gợi mở, đề tài đề xuất các nguyên tắc sáng tạo, các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của các chương trình ký sự truyền hình dài kỳ của HTV nói riêng và của các đài truyền hình trên cả nước nói chung.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2841
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do Duc Thien.pdf626.52 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.