Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/284
Title: Vận động hành lang trong đời sống chính trị các nước phương Tây: sách chuyên khảo
Authors: Lưu, Văn An
Keywords: Vận động;hành lang;Đời sống;Chính trị;Phương Tây
Issue Date: 2010
Publisher: Chính trị - Hành chính
Abstract: Cuốn sách gồm 03 chương, đề cập các vấn đề: Một số vấn đề lý luận về vận động hành lang như quan niệm, qui tắc và qui trình vận động hành lang...; Vai trò của vận động hành lang của các nước phương Tây; Những giá trị phổ biến, hạn chế của vận động hành lang của các nước phương Tây và kiến nghị ở Việt Nam.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/284
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Van dong hanh lang.pdf36.97 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.