Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2839
Title: Thông điệp quảng cáo trên báo in từ góc nhìn của tâm lý học báo chí truyền thông
Authors: Lương, Thị Phương Diệp
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Quảng cáo;Thông điệp;Báo in;Tâm lí học;Báo chí;Truyền thông
Issue Date: 2012
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.-125tr
Abstract: Luận văn hướng tới nghiên cứu nội dung thông điệp quảng cáo trên báo in dưới góc nhìn của tâm lý học báo chí truyền thông để làm rõ các quy luật tâm lý tiếp nhận của công chúng và mối liên hệ giữa tâm lý tiếp nhận sản phẩm báo chí và tâm lý tiếp nhận thông điệp quảng cáo. Từ đó, đưa ra những giải pháp, kiến nghị để việc áp dụng tâm lý học báo chí trong sáng tạo thông điệp quảng cáo trên báo in được thực hiện hiệu quả hơn nữa, tăng cơ hội được công chúng tiếp nhận, đem lại lợi ích cho cả tờ báo và doanh nghiệp.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2839
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luong Thi Phuong Diep.pdf2.8 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.