Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2838
Title: Vai trò của sách với sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, thực trạng và giải pháp
Authors: Bùi, Thị Thu Hiền
Advisor: Trần, Văn Hải
Keywords: Sách;Vai trò;Hà Đông;Hà Nội
Issue Date: 2013
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 95tr.
Abstract: Trên cơ sở làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về vai trò của sách đối với sự phát triển kinh tế - văn hoá xã hội, thực trạng vai trò của sách và văn hóa đọc ở quận Hà Đông, luận văn đề xuất định hướng, một số giải pháp nâng cao vai trò hiệu quả của sách và văn hóa đọc trong sự nghiệp phát triển quận Hà Đông hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2838
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui Thi Thu Hien.pdf808.01 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.