Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2831
Title: Vai trò của báo Pasaxôn Lào trong sự nghiệp xây dựng nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay
Authors: Đao Von Phôm My Sít
Advisor: Trần, Thế Phiệt
Keywords: Vai trò;Báo chí;Lào
Issue Date: 2004
Publisher: H.: Phân viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn tạo dựng một cái nhìn khái quát về tờ báo Pasaxôn dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân cách mạng và Nhà nước CHDCND Lào. Trên cơ sở đó khẳng định những đóng góp cũng như thấy được những hạn chế của nó để đi đến đề xuất những giải pháp khắc phục.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2831
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vai trò của báo PASA XÔN LÀO.pdf5.28 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.