Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2822
Title: Truyền thông giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng trên báo chí (Khảo sát báo " Sức khoẻ và đời sống", tạp chí "thuốc và sức khoẻ" và chương trình "Tạp chí sức khoẻ" VTV2 - Đài truyền hình Việt Nam từ 2001 - 2003)
Authors: Đỗ, Võ Tuấn Dũng
Advisor: Trần, Thế Phiệt
Keywords: Truyền thông;Giáo dục;Sức khỏe;Cộng đồng;Báo chí
Issue Date: 2004
Publisher: H.: Phân viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài phân tích cơ sở lý luận, khảo sát 3 tác phẩm báo chí cụ thể từ năm 2001 - 2003, từ đó làm sáng tỏ một số quan điểm của Đảng và Chính sách của Nhà nước về lĩnh vực truyền thông giáo dục sức khỏe đồng thời đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng truyền thông về lĩnh vực sức khỏe trên báo chí.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2822
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truyền thông giáo dục sức khỏe.pdf7.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.