Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2819
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà báo và phương pháp sáng tạo báo chí
Authors: Đỗ, Chí Nghĩa
Advisor: Tạ, Ngọc Tấn
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Báo chí;Nhà báo;Sáng tạo;Phương pháp
Issue Date: 2002
Publisher: H.: Phân viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở phân tích những ý kiến, bài học kinh nghiệm và thực tiễn hoạt động báo chí Hồ Chí Minh để làm rõ tư tưởng của Người về nhà báo và phương pháp sáng tạo báo chí. Qua đó tiếp tục vận dụng tư tưởng của Bác vào giải quyết những vấn đề thực tiễn hoạt động báo chí đang đặt ra hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2819
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tư tưởng HCM về nhà báo.pdf9.91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.