Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2809
Title: Tổ chức sản xuất chương trình thời sự truyền hình ở Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Tháp
Authors: Dương, Thị Thanh Thủy
Advisor: Nguyễn, Trí Nhiệm
Keywords: Tổ chức;Sản xuất;Chương trình truyền hình;Thời sự;Đài phát thanh - truyền hình;Đồng Tháp
Issue Date: 2005
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Căn cứ vào chất lượng, hiệu quả tác động thông tin của chương trình thời sự đối với công chúng truyền hình ở Đồng Tháp, luận văn phân tích một số vấn đề về tổ chức sản xuất. Trong đó làm rõ các mối quan hệ phối hợp trong quy trình sản xuất; tìm ra những nguyên nhân chủ yếu làm hạn chế năng lực sản xuất, hạn chế chất lượng hiệu quả chương trình thời sự địa phương.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2809
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tổ chức sản xuất chương trinh thời sự truyền hinh.pdf10.12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.