Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2808
Title: Tổ chức diễn đàn trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay (Khảo sát nhân dân điện tử, VNEXPRESS, Vietnamnet, VOVnews, VTV từ tháng 9/2003 - 6/2004)
Authors: Nguyễn, Thị Trường Giang
Advisor: Thang, Đức Thắng
Keywords: Tổ chức;Diễn đàn;Báo mạng điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: H.: Phân viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài phân tích vai trò và các hình thức diễn đàn trên báo mạng điện tử hiện nay; so sánh sự khác biệt giữa diễn đàn trên báo mạng điện tử và diễn đàn trên các loại hình báo chí khác; khảo sát một số tờ báo mạng điện tử tiêu biểu; đề xuất một mô hình quy trình các bước thực hiện diễn đàn và một số giải pháp.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2808
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tổ chức diễn đàn trên báo mạng điện tử.pdf13.51 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.