Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2807
Title: Tạp chí Thanh niên với việc giáo dục thế hệ trẻ nước ta hiện nay
Authors: Trần, Hương Giang
Advisor: Trần, Thế Phiệt
Keywords: Tạp chí Thanh niên;Giáo dục;Thế hệ trẻ;Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: H.: Phân viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Qua khảo sát tạp chí Thanh niên với những mặt tích cực và hạn chế, từ nội dung, hình thức đến phương pháp giáo dục thanh niên, luận văn nhằm xác định những cơ sở khoa học và thực tiễn để hình thành những giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ trên tạp chí Thanh niên nói riêng và các loại hình báo chí nói chung.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2807
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tạp chí thanh niên với việc giáo dục thế hệ trẻ.pdf7.9 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.