Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2806
Title: Quản lý báo mạng điện tử ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp
Authors: Vũ, Thị Huệ
Advisor: Nguyễn, Văn Dững
Keywords: Quản lí;Báo mạng điện tử;Việt Nam;Thực trạng;Giải pháp
Issue Date: 2004
Publisher: H.: Phân viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở phân tích vấn đề quản lý báo mạng điện tử bằng các văn bản quy phạm pháp luật, luận văn tìm kiếm giải pháp, kiến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý, góp phần đưa công tác quản lý báo mạng điện tử ngày càng hiệu quả hơn.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2806
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quản lý báo mạng điện tử ở Việt Nam.pdf5.38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.