Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2805
Title: Quan hệ công chúng của tòa soạn báo in hiện nay
Authors: Bùi, Thị Như Ngọc
Advisor: Nguyễn, Văn Dững
Keywords: Quan hệ công chúng;Tòa soạn;Báo in
Issue Date: 2005
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa lại những vấn đề lý luận và khảo sát thực tiễn quan hệ công chúng của tòa soạn báo in, luận văn góp phần tổng kết những kinh nghiệm, bài học trong hoạt động quan hệ công chúng của tòa soạn báo in hiện nay, tìm kiếm những giải pháp nâng cao chất lượng nhằm tạo ra sự phát triển bền vững cho tòa soạn báo in nói riêng, báo chí nói chung.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2805
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quan hệ công chúng của tòa soạn báo in.pdf6.14 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.