Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2804
Title: Phóng sự trong chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam
Authors: Thái, Kim Chung
Advisor: Đinh, Thị Thúy Hằng
Keywords: Phóng sự;Chương trình thời sự;Đài truyền hình Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài nghiên cứu làm rõ những vấn đề liên quan đến thể loại phóng sự truyền hình trên các phương diện lý luận và thực tiễn, tiềm năng và ứng dụng, cơ hội kế thừa phát triển có sáng tạo những nguyên tắc và giá trị của thể loại phóng sự báo chí truyền thống. Thông qua việc nhận dạng phóng sự thời sự, tác giả đưa ra một số tiêu chí có tính gợi mở về cách thức thực hiện phóng sự thời sự, nhằm từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng phóng sự trong các chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2804
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phóng sự trong chương trình thời sự ĐTHVN.pdf7.43 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.