Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2803
Title: Phóng sự báo chí và những xu hướng phát triển hiện nay
Authors: Phạm, Văn Hoành
Advisor: Tạ, Ngọc Tấn
Keywords: Phóng sự;Báo chí
Issue Date: 2004
Publisher: H.: Phân viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài trên cơ sở nhận dạng những đặc điểm về nội dung, hình thức của phóng sự báo chí để đánh giá được xu hướng vận động của nó trong điều kiện hiện nay, góp thêm một tiếng nói vào việc hoàn thiện phương pháp sáng tạo, khai thác, sử dụng có hiệu quả thể loại phóng sự báo chí hiện đại.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2803
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phóng sự báo chí.pdf7 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.