Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2802
Title: Phóng sự ảnh và ảnh phóng sự trên báo in
Authors: Vũ, Huyền Nga
Advisor: Hoàng, Văn Quang
Keywords: Phóng sự;Ảnh;Báo chí;Báo in
Issue Date: 2004
Publisher: H.: Phân viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn phân biệt rõ hai khái niệm phóng sự ảnh và ảnh phóng sự; Tìm hiểu sự phát triển của thể loại phóng sự ảnh trong lịch sử nhiếp ảnh thế giới và Việt Nam; Từ đó tìm ra những đặc trưng, đặc điểm và tính chất của thể loại phóng sự ảnh; nghiên cứu các tác phẩm phóng sự ảnh cụ thể đã được đăng tải trên các báo; tìm ra những đặc điểm riêng, những mặt mạnh, mặt yếu của các cách sử dụng phóng sự ảnh trên báo để tìm ra các giải pháp trở nên thực tế và có ý nghĩa hơn.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2802
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phóng sự ảnh và ảnh phóng sự trên báo chí.pdf16.52 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.