Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2801
Title: Phong cách chính luận báo chí của Quang Lợi
Authors: Nguyễn, Văn Bình
Advisor: Trần, Thế Phiệt
Keywords: Phong cách;Chính luận;Báo chí;Quang Lợi
Issue Date: 2005
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn tiến hành phân tích, khảo sát toàn bộ hệ thống tác phẩm chính luận của Quang Lợi để tìm ra những đặc điểm về nội dung, hình thức, ngôn ngữ, hình ảnh,...; Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp, nguyên tắc nghề nghiệp của nhà báo Quang Lợi; lý giải những nhân tố ảnh hưởng đến phong cách chính luận của tác giả.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2801
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phong cách chính luận báo chí của Quang Lợi.pdf10.78 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.