Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2799
Title: Phong cách bút ký Minh Chuyên
Authors: Đào, Thị Kim Ngân
Advisor: Nguyễn, Đức Dũng
Keywords: Phong cách;Bút kí;Minh Chuyên
Issue Date: 2004
Publisher: H.: Phân viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn khảo sát các tác phẩm bút ký của Minh Chuyên để rút ra những đặc điểm của các yếu tố nội dung và hình thức; đồng thời tìm hiểu cuộc sống, quá trình sáng tạo cùng với những suy nghĩ, trăn trở và quan niệm cầm bút của tác giả
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2799
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phong cách bút ký minh chuyên.pdf10.05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.