Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2798
Title: Phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam
Authors: Phan, Thanh Hằng
Advisor: Nguyễn, Trí Nhiệm
Keywords: Phát thanh;Trực tiếp;Đài Tiếng nói Việt Nam
Issue Date: 2002
Publisher: H.: Phân viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về phát thanh trực tiếp; khảo sát thực tiễn việc tổ chức, quy trình sản xuất các chương trình phát thanh trực tiếp ở Đài Tiếng nói Việt Nam, rút ra những ưu điểm, tồn tại, tìm kiếm các giải pháp, kiến nghị để thực hiện tốt hơn các chương trình phát thanh trực tiếp.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2798
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phát thanh trực tiếp trên sóng đài tiếng nói Việt Nam.pdf10.9 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.