Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2796
Title: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền xây dựng Đảng trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam
Authors: Vũ, Đình Chung
Advisor: Nguyễn, Thị Thoa
Keywords: Nâng cao;Hiệu quả;Tuyên truyền;Xây dựng Đảng;Đài Truyền hình Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu lý luận về xây dựng Đảng; Khảo sát thực trạng tuyên truyền xây dựng Đảng; đánh giá những ưu, nhược điểm; nghiên cứu ý kiến công chúng về chất lượng các chương trình phát sóng của chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay; Đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới nội dung và hình thức thể hiện, nâng cao hiệu quả tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trên chuyên mục này.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2796
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nâng cao hiệu quả tuyên truyền xây dựng đảng.pdf8.01 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.