Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2788
Title: Quan niệm về vẻ đẹp của người Tày và vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở Cao Bằng
Authors: Lưu, Ngọc Trâm
Advisor: Nguyễn, Văn Đại
Keywords: Quan niệm;Vẻ đẹp;Người Tày;Giữ gìn;Bản sắc văn hóa;Cao Bằng
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những đặc điểm chủ yếu của người Tày ở Cao Bằng, từ đó tìm hiểu kỹ về quan niệm về vẻ đẹp của người Tày và việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của người Tày ở Cao Bằng hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2788
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Triết học Mác-Lênin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luu Ngoc Tram - TH.pdf1.91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.