Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2783
Title: Một số vấn đề ngôn ngữ phát thanh trên mạng Internet (Khảo sát báo điện tử VOV NEWS - Đài tiếng nói Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2004)
Authors: Vũ, Thị Hạnh
Advisor: Vũ, Quang Hào
Keywords: Ngôn ngữ;Phát thanh;Internet
Issue Date: 2004
Publisher: H.: Phân viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài làm sáng tỏ bản chất ngôn ngữ của phát thanh trên internet, những lợi thế của ngôn ngữ phát thanh trên internet so sánh với ngôn ngữ phát thanh trên sóng điện từ; khảo sát thực trạng sử dụng ngôn ngữ trong các tác phẩm phát thanh trên internet tại VOVNews, tìm ra những mặt được, chưa được, thế mạnh của loại hình báo chí này; bước đầu đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả sử dụng ngôn ngữ phát thanh internet trong việc sản xuất các chương trình tại VOVNews.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2783
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Một số vấn đề ngôn ngữ phát thanh trên mang.pdf6.68 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.