Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2782
Title: Một số vấn đề ngôn ngữ phát thanh trên mạng Internet (Khảo sát báo điện tử VOV NEWS - Đài tiếng nói Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2004)
Authors: Đặng, Thị Thanh Hà
Advisor: Tạ, Ngọc Tấn
Keywords: Khảo sát;Báo chí;Tiếng Việt;Người Việt Nam ở nước ngoài
Issue Date: 2004
Publisher: H.: Phân viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn tìm hiểu khái quát đặc điểm chung của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; trình bày khái quát sự hình thành và đặc điểm báo chí của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và thực trạng của nó ở một số nước cụ thể. Khảo sát, đánh giá, làm rõ những xu hướng phát triển của báo chí của người Việt Nam ở nước ngoài.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2782
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
khảo sát báo chí tiếng Việt.pdf14 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.