Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2769
Title: Cơ quan báo chí đa loại hình ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Vũ Diệu Trang
Advisor: Tạ, Ngọc Tấn
Keywords: Cơ quan;Báo chí;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn khảo sát mô thức hoạt động của một số cơ quan báo chí đa loại hình ở Việt Nam, bước đầu đưa ra các đặc điểm nhận diện cơ bản nhằm khẳng định về một mô hình tổ chức hoạt động đặc thù của các cơ quan báo chí Việt Nam trong một giai đoạn trung gian, chuyển đổi của nền kinh tế nước nhà.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2769
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cơ quan báo chí đa loại hình ở VN.pdf11.89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.