Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2767
Title: Chương trình thời sự trên sóng truyền hình địa phương
Authors: Lương, Thị Thanh Xuân
Advisor: Nguyễn, Thị Thoa
Keywords: Chương trình thời sự;Truyền hình;Địa phương
Issue Date: 2004
Publisher: H.: Phân viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn phân tích đặc điểm lịch sử hình thành, phát triển của 5 đài địa phương thuộc khu vực đồng bằng Sông Hồng; đánh giá thực trạng quy trình sản xuất, chất lượng chương trình thời sự truyền hình của 5 đài địa phương; đề xuất các giải pháp áp dụng phù hợp với thực tế và điều kiện phát triển
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2767
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chương trình thời sự trên sóng truyền hình địa phương.pdf10.82 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.