Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2759
Title: Báo chí góp phần hoàn thiện chính sách tài chính đối ngoại
Authors: Nguyễn, Lê Anh
Advisor: Vũ, Văn Hiền
Keywords: Báo chí;Chính sách;Tài chính;Đối ngoại
Issue Date: 2002
Publisher: H.: Phân viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Từ nghiên cứu lý luận báo chí và qua khảo sát thực tiễn thông tin báo chí về tài chính đối ngoại trên Tạp chí Cộng sản, Thời báo Tài chính Việt Nam,tạp chí Tài chính làm rõ sự tác động qua lại giữa báo chí và tài chính đối ngoại. Từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng thông tin báo chí, góp phần xây dựng, hoàn thiện chính sách về lĩnh vực này.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2759
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
báo chí góp phần hoàn thiện chính sách tài chính đối ngoại.pdf11.94 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.