Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2757
Title: Báo Biên phòng với chủ đề bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia (Khảo sát từ năm 2001 đến năm 2003)
Authors: Phùng, Quốc Việt
Advisor: Trần, Thế Phiệt
Keywords: Báo chí;Bảo vệ chủ quyền;An ninh biên giới;Quốc gia
Issue Date: 2004
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn tái hiện hoạt động của Báo Biên phòng trong thời kỳ 2001-2003. Phân tích làm rõ vị trí, vai trò và thực trạng công tác tuyên truyền của báo Biên phòng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Nghiên cứu đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng báo Biên phòng.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2757
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Báo biên phòng với chủ đề bảo vệ chủ quyền.pdf6.53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.