Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2756
Title: Ảnh hưởng của internet đối với công chúng Hà Nội
Authors: Phạm, Thị Thành
Advisor: Tạ, Ngọc Tấn
Keywords: Báo chí;Ảnh hưởng;Internet;Công chúng;Hà Nội
Issue Date: 2004
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Từ cơ sở lý luận về sự phát triển tất yếu khách quan của internet trong xã hội hiện đại kết hợp với kết quả điều tra xã hội học về nhu cầu, mục đích, thực trạng,...truy cập internet của công chúng Hà Nội, đề tài nghiên cứu những ảnh hưởng cơ bản của internet đối với công chúng Hà Nội nói riêng, công chúng xã hội nói chung và đưa ra những dự báo về sự phát triển internet trong tương lai cùng với một số giải pháp nhằm hoạch định đường lối phát triển đúng hướng có hiệu quả cho internet Việt Nam.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2756
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ảnh hưởng của internet đối với công chúng ha nội.pdf12.78 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.