Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2754
Title: Quảng cáo dưới góc độ cạnh tranh
Authors: Đinh Thị Mỹ Loan ch.b
Keywords: Quảng cáo;Cạnh tranh
Issue Date: 2008
Publisher: H.: Lao động - Xã hội.- 407tr.
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 5 chương: Chương 1: Những vấn đề chung về quảng cáo cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường; Chương 2: Pháp luật cạnh tranh điều chỉnh hoạt động quảng cáo; Chương 3: Tổng quan về hoạt động quảng cáo tại Việt Nam; Chương 4: Các quy định về quảng cáo trong pháp luật cạnh tranh Việt Nam; Chương 5: Phương hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật cạnh tranh điều chỉnh quảng cáo.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2754
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quảng cáo dưới góc độ cạnh tranh.pdf16.56 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.