Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2749
Title: Đạo đức Nho giáo với phụ nữ nông thôn Việt Nam hiện nay
Authors: Doãn Thị Chín
Keywords: Đạo đức;Nho giáo;Phụ nữ;Nông thôn;Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: H.: Chính trị - Hành chính.- 204tr.
Abstract: Cuốn sách góp phần vào việc tìm hiểu ảnh hưởng của đạo đức Nho giáo đối với con người Việt Nam nói chung, đạo đức người phụ nữ nông thôn Việt Nam nói riêng, đóng góp một phần cho công tác phụ nữ mà Đảng và Nhà nước ta hiện nay rất quan tâm.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2749
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Đạo đức nho giáo với phụ nữ nông thôn việt nam.pdf8.39 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.