Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2747
Title: Tư tưởng đạo đức, nhân văn Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế (Sách chuyên khảo)
Authors: Doãn Thị Chín
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Đạo đức;Nhân văn;Con người;Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Lý luận chính trị.- 150tr.
Abstract: Cuốn sách gồm 4 chương: Chương 1: Cơ sở hình thành tư tưởng đạo đức, nhân văn Hồ Chí Minh; Chương 2: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; Chương 3: Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh; Chương 4: Vận dụng tư tưởng đạo đức nhân văn Hồ Chí Minh trong xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2747
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tư tưởng đạo đức nhân văn HCM.pdf6.37 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.