Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2745
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa Đảng
Authors: Phạm Ngọc Anh (ch.b)
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Văn hóa;Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: H.: Chính trị quốc gia.- 227tr.
Abstract: Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu một cách rõ nét hơn những quan niệm mang tính tổng quát về văn hóa Đảng và những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa Đảng, sự truyền bá và vận dụng những tri thức văn hóa tiên tiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào nội dung chủ yếu của văn hóa Đảng. Đề xuất phương hướng, quan điểm, nội dung, giải pháp xây dựng, phát triển văn hóa Đảng ở nước ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2745
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tư tưởng HCM về văn hóa đảng.pdf8.41 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.