Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2742
Title: Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị - từ nhận thức đến thực tiễn (sách chuyên khảo)
Authors: Dương, Xuân Ngọc
Lưu Văn An
Phạm Minh Sơn
Keywords: Kinh tế;Chính trị;Đổi mới
Issue Date: 2009
Publisher: H.: Chính trị - Hành chính.- 375tr.
Abstract: Cơ sở lí luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. Những nhân tố tác động và thực trạng giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam và một số nước trên thế giới. Quan điểm, giải pháp về nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2742
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
quan he giua doi moi kinh te va doi moi chinh tri tu nhan thuc den thuc tien.pdf20.95 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.