Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2740
Title: Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016)
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam;An ninh quốc phòng;Chính trị;Kinh tế;Văn hóa;Xây dựng Đảng;Xã hội;Đối ngoại
Issue Date: 2015
Publisher: H. : Chính trị Quốc gia.- 258tr.
Citation: ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương. Ban Chỉ đạo tổng kết. - Lưu hành nội bộ
Abstract: Trình bày quá trình phát triển đường lối đổi mới của Đảng qua 30 năm. Những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học 30 năm đổi mới về các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hệ thống chính trị, xây dựng Đảng.... Tiếp tục phát triển lý luận về đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công cuộc đổi mới từ nay đến năm 2030
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2740
ISBN: 9786045712337
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.