Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/274
Title: Tìm hiểu môn học chính trị học: dưới dạng hỏi - đáp
Authors: Dương, Xuân Ngọc
Lưu, Văn An
Keywords: Chính trị học
Issue Date: 2005
Publisher: Lý luận chính trị
Abstract: Cuốn sách gồm 06 phần. Phần 1, chính trị học. Phần 2, Lịch sử tư tưởng chính trị. Phần 3, Thể chế chính trị thế giới đương đại. Phương pháp giảng dạy và nghiên cứu chính trị. Phần V, Nghiên cứu tác phẩm của chủ nghĩa Mác-Lênin về thể chế. Phần 6, Nghiên cứu tác phẩm của Hồ Chí Minh về chính trị.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/274
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tim hieu mon hoc chinh tri hoc.pdf28.67 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.