Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2739
Title: Giáo trình kỹ năng thuyết trình
Authors: Dương Thị Liễu
Keywords: Kĩ năng;Thuyết trình
Issue Date: 2013
Publisher: H.: Đại học kinh tế quốc dân
Citation: Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi bổ sung, 310tr.
Abstract: Cuốn sách gồm 4 chương: trình bày tổng quan về thuyết trình; chi tiết 8 bước chuẩn bị cho một bài thuyết trình; chi tiết 6 công việc chủ yếu khi tiến hành thuyết trình; giới thiệu một số loại bài thuyết trình.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2739
ISBN: 978-604-927-267-7
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trinh kỹ năng thuyết trình.pdf14.85 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.