Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2737
Title: Viết tin, bài đăng báo : Dành cho bạn trẻ muốn vững bước vào nghề truyền thông
Authors: Ngọc Trân
Keywords: Kĩ năng viết;Nghề báo
Issue Date: 2014
Publisher: Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ.-341tr.
Abstract: Giới thiệu về nghề làm báo: cách thức tổ chức và chức năng của toà soạn; tin tức, cách thức săn tin cũng như các vấn đề liên quan đến nguồn tin; kỹ thuật viết lách và một số cách viết đặc thù như thể hiện bài theo hình tháp ngược, tường thuật họp báo, hội nghị...
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2737
ISBN: 9786041052710
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Viết tin, bài đăng báo.pdf13.28 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.