Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2736
Title: Xã hội học báo chí
Authors: Trần Hữu Quang
Keywords: Báo chí;Truyền thông;Xã hội học
Issue Date: 2015
Publisher: Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.-390tr
Citation: Tái bản có bổ sung và cập nhật
Abstract: Trình bày những nội dung chính của bộ môn xã hội học truyền thông đại chúng, cách tiếp cận xã hội học đối với các quá trình truyền thông, đối với nghề làm báo và hoạt động của nhà báo, những quan điểm và những phương pháp phân tích xã hội học về công chúng truyền thông và nội dung truyền thông, các tác động xã hội của truyền thông đại chúng...
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2736
ISBN: 978-604-73-3620-3
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xã hội học báo chí.pdf20.42 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.