Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2734
Title: Đưa tin như thể hành tinh này quan trọng
Authors: Kunda Dixit
Keywords: Báo chí;Môi trường;Phát triển;Thông tin;Truyền thông đại chúng
Issue Date: 2014
Publisher: Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.-299tr.
Abstract: Nghiên cứu về vấn đề đưa tin của báo chí; xoáy sâu vào cách thức đưa tin bài về môi trường và phát triển, về nghèo túng và bất công một cách chuyên nghiệp và sâu sắc có tác động sâu rộng; khám phá và phân tích các mối quan hệ giữa môi trường với sự phát triển, giữa môi sinh với kinh tế.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2734
ISBN: 9786047319916
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dateline đưa tin như thể hành tinh nay quan trọng.pdf12.44 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.