Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2732
Title: Tôi PR cho PR
Authors: Di Li
Keywords: Quan hệ công chúng
Issue Date: 2015
Publisher: H. : Thế giới ; Công ty Sách Alpha.-283tr.
Abstract: Bằng thực tiễn ở các sự kiện PR trên thế giới và Việt Nam thời gian qua, tác giả phân tích những thành công và thất bại, để đưa ra quan điểm có tính thuyết phục, khoa học về ngành quan hệ công chúng. Tìm hiểu mô hình tổ chức, quy trình hoạt động, đạo đức và sự chuyên nghiệp trong quan hệ công chúng.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2732
ISBN: 9786047717255
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tôi PR cho PR.pdf13.03 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.