Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2730
Title: Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam
Authors: Tạ Ngọc Tấn ch.b
Keywords: Biến đổi;Cơ cấu xã hội;Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: H. : Chính trị Quốc gia.-535tr.
Abstract: Phân tích thực trạng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2010. Nghiên cứu và phát hiện các nguyên nhân khách quan - chủ quan đã tác động làm biến đổi cơ cấu xã hội. Đánh giá, rút ra các bài học kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp giúp sự biến đổi cơ cấu xã hội theo hướng tích cực.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2730
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt nam.pdf20.23 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.